درباره ما

صایب مي كوشد تا يك پايگاه خبري براي همه و دريچه‌اي به سوي رويدادهاي جهان باشد.

اصول و اهداف اين پايگاه خبري

اطلاع رساني صحيح با تاكيد بر ماهيت فرهنگي و اجتماعي روزنامه

گسترش اعتماد و آرامش عمومي و پرهيز از اضطراب آفريني

پرهيز از جنجال سازي و هياهو

پاسخگويي به نيازهاي فكري اقشار و طبقات مختلف مردم.

تحليل رويدادهاي داخلي و خارجي

«توجه»

تمامی اخبار این سایت خبری از سایت های معتبر خبری دارای مجوز در ایران می باشد