سیاسی

فردای استیضاح روحانی


سیاست‌ورزی عاقلانه می‌طلبد تا نتیجه استیضاح روحانی را پیش از وقوع بررسی کرد و اقدامی احساسی و براساس بی بصیرتی شرایط را بدتر از این نکند.


خبرگزاری فارس؛ یادداشت ـ محمدابراهیم رسولی، مدیرکل هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی: این روزها عده ای به دنبال فشاراقتصادی برمردم و نابسامانی ارزوسکه و … استیضاح روحانی را علم کرده اند. امروز در شرایطی هستیم که حامیان سینه چاک روحانی هم به گوشه ای خزیده و سکوت کرده اند واو با گفتارورفتارهایی به دنبال فرافکنی ونجات خودازگردابی ست که خودساخته است. اما سیاست ورزی عاقلانه میطلبد تا نتیجه استیضاح روحانی را پیش از وقوع بررسی کرد و اقدامی احساسی و براساس بی بصیرتی شرایط را بدتر از این نکند.

جدا از نظرات صریح رهبرانقلاب که تریبون رسمی مبنی بر کاردولتها تا آخرین روز تاکید شده اما چند اتفاق درفردای استیضاح روحانی قابل تامل است.شاید برخی باپرهیزاز احساسگرایی در شرایط موجود جامعه را درخطر افتادن درچاهی دیگر روبه رونکنند.

فردای استیضاح روحانی:

۱. دولت روحانی به جای روحانی !

دولت پس از استیضاح روحانی تا انتخابات دراختیار جهانگیری معاون اول خودش قرارمیگیرد. واقعیت اینکه جهانگیری اگر کننده بود که درحالی که نفردوم دولت بود می‌کرد.برفرض این اتفاق از وزیر تا استاندار رهاتر از گذشته خودمختار ترخواهد بود و بی ثباتی اجرایی افزون ترمی‌شود.

واقعا فرق جهانگیری وروحانی درچیست و کسانی که استیضاح رادنبال میکنند درجهانگیری چه دیده اند که دل به او بسته و این مسیر رادنبال می‌کنند.

۲.بی ثباتی سیاسی در فشلیسم اقتصادی

اوضاع فشل اقتصادی حاصل عملکرد دولت روحانی کم بود؛بی ثباتی سیاسی هم به آن افزوده میشود ودراین شرایط چه کسی تضمین میدهد اوضاع بورس وارز بدترازوضع موجود نشود؟
درشرایط بی ثباتی سیاسی فرد جدیدهرکه باشد بهانه ۷ساله بی تدبیری روحانی را تابلو ودردست میگیرد و زمان زیادی رابااین تابلو سپری خواهد کرد.

۳. خوشحالی روحانی

معتقدم شخص روحانی این طور کناررفتن را ایده آل میداند و حتما خوشحال است.کسانی که خط استیضاح رادنبال میکنند دانسته یا نادانسته درجهت منویات روحانی گام برمیدارند چراکه او تا ابد خواهدگفت برکنارم کردند وگرنه تا انتها اگرمیماندم ؛چنین وچنان میکردم!!
تاریخ رابه نفع خودمصادره و مظلوم نمایی را پیشه ی آینده خودخواهد کرد درحالی که ماندن تا روزآخردرکنار وعده های عمل نشده مرگ سیاسیش رارقم میزند.
بپذیریم آرزوی او این روزها عملی شدن استیضاح پیش بینی میشود پس نیروهای انقلابی باید بیش ازپیش تیزهوشی به خرج دهندو باعدم عکس العمل های تند پازل بازی دولت را تکمیل نکنند.

۴. تضعیف جایگاه بین المللی

برکناری رییس جمهور بهترین سوژه برای رسانه های معاند و دولتهای مخالف جمهوری اسلامی و انقلاب خواهدشد تا ماهها به تولیدبرنامه بپردازند وجوسازی های بین المللی راعلیه ایران دنبال کنند.

ازعواقب برکناری روحانی درشرایط موجودحتما فاکتورهای دیگری متصوراست اما همین چند مورد کفایت می‌کند تا کسانی که درحال پاس گل به تیم روحانی هستند این بازی راتمام وآنان رادراین مسیرناکام کنند.

مجلس یازدهم نیز گرچه درفشارسیاسی سختی ست اماباید بامداراو فشاربه دولت برای کار تلاش کند ماههای اندک با آرامش جلو رود تا دولتی کارآمد دروقت مقرر جایگزین شود.

انتهای پیام/


خبرگزاری فارس

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا