سیاسی

تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی اصلاح شد

اصلاح تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تصویب کرد:

در بخش مرکزی شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی، دهستان گرم تمام ‏ده از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی نقشه شماره ۱ پیوست، تعداد ۵۷ روستا، مزرعه‏ و مکان ایجاد می‌شود.

هم چنین، روستای گرم تمام‌ده به عنوان مرکز دهستان گرم تمام ‏ده تعیین می‌شود.

در شهرستان نهبندان نیز دهستان گرم تمام ‏ده از بخش مرکزی، منتزع و به بخش شوسف ملحق می‌شود و محدوده جغرافیایی دهستان‌های بندان و نه بخش مرکزی و دهستان شوسف بخش شوسف تغییر می‌یابد.

افزون بر این، در بخش شوسف، روستای حسن‌آباد از دهستان شوسف، منتزع و به دهستان گرم تمام‏ ده ملحق می‌شود.

هم چنین، در بخش شوسف، دهستان سهل‌آباد از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی نقشه شماره ۲ پیوست، تعداد ۷۳ روستا، مزرعه‏ و مکان مندرج ایجاد می‌شود.

روستای سهل‌آباد نیز به عنوان مرکز دهستان سهل‌آباد تعیین می‌شود.

افزون بر این، در شهرستان نهبندان، روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی نقشه شماره ۳ پیوست، تعداد ۵۶ روستا، مزرعه‏ و مکان‌، از دهستان میغان بخش مرکزی، منتزع و به دهستان عربخانه بخش شوسف ملحق می‌شود:

هم چنین، در بخش شوسف، روستای اسماعیل‌آباد دهن‌نو از دهستان شوسف، منتزع و به دهستان عربخانه ملحق می‌شود.

افزون بر این، در بخش شوسف، دهستان سیدال از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی نقشه شماره (۳) پیوست، تعداد ۶۵ روستا، مزرعه‏ و مکان ایجاد می‌شود.

هم چنین، روستای سیدال به عنوان مرکز دهستان سیدال تعیین می‌شود.

افزون بر این، در شهرستان نهبندان، بخش سرداران از ترکیب دهستان‌های عربخانه، سهل‌آباد و سیدال ایجاد می‌شود.

روستای دهک نیز به عنوان مرکز بخش سرداران تعیین می‌شود.

خبرگزاری مهر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا