عکس و فیلم

گرامیداشت خبرنگاران شبکه المیادین

جمعی از اصحاب رسانه با حضور در دفتر شبکه المیادین ضمن ابزار همدردی، جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن «فرح عمر» خبرنگار و «ربیع معماری» تصویربردار شبکه المیادین محکوم کردند.

گفتنی است کمی پیش‌تر شبکه المیادین اعلام کرد که «فرح عمر» خبرنگار و «ربیع معماری» تصویربردار این شبکه در نتیجه حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان به شهادت رسیده‌اند.

 • جمعی از اصحاب رسانه با حضور در دفتر شبکه المیادین ضمن ابزار همدردی، جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن «فرح عمر» خبرنگار و «ربیع معماری» تصویربردار شبکه المیادین محکوم کردند

 • جمعی از اصحاب رسانه با حضور در دفتر شبکه المیادین ضمن ابزار همدردی، جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن «فرح عمر» خبرنگار و «ربیع معماری» تصویربردار شبکه المیادین محکوم کردند

 • جمعی از اصحاب رسانه با حضور در دفتر شبکه المیادین ضمن ابزار همدردی، جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن «فرح عمر» خبرنگار و «ربیع معماری» تصویربردار شبکه المیادین محکوم کردند

 • جمعی از اصحاب رسانه با حضور در دفتر شبکه المیادین ضمن ابزار همدردی، جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن «فرح عمر» خبرنگار و «ربیع معماری» تصویربردار شبکه المیادین محکوم کردند

 • جمعی از اصحاب رسانه با حضور در دفتر شبکه المیادین ضمن ابزار همدردی، جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن «فرح عمر» خبرنگار و «ربیع معماری» تصویربردار شبکه المیادین محکوم کردند

 • جمعی از اصحاب رسانه با حضور در دفتر شبکه المیادین ضمن ابزار همدردی، جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن «فرح عمر» خبرنگار و «ربیع معماری» تصویربردار شبکه المیادین محکوم کردند

 • جمعی از اصحاب رسانه با حضور در دفتر شبکه المیادین ضمن ابزار همدردی، جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن «فرح عمر» خبرنگار و «ربیع معماری» تصویربردار شبکه المیادین محکوم کردند

 • جمعی از اصحاب رسانه با حضور در دفتر شبکه المیادین ضمن ابزار همدردی، جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن «فرح عمر» خبرنگار و «ربیع معماری» تصویربردار شبکه المیادین محکوم کردند

 • جمعی از اصحاب رسانه با حضور در دفتر شبکه المیادین ضمن ابزار همدردی، جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن «فرح عمر» خبرنگار و «ربیع معماری» تصویربردار شبکه المیادین محکوم کردند

 • جمعی از اصحاب رسانه با حضور در دفتر شبکه المیادین ضمن ابزار همدردی، جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن «فرح عمر» خبرنگار و «ربیع معماری» تصویربردار شبکه المیادین محکوم کردند

 • جمعی از اصحاب رسانه با حضور در دفتر شبکه المیادین ضمن ابزار همدردی، جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن «فرح عمر» خبرنگار و «ربیع معماری» تصویربردار شبکه المیادین محکوم کردند

 • جمعی از اصحاب رسانه با حضور در دفتر شبکه المیادین ضمن ابزار همدردی، جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن «فرح عمر» خبرنگار و «ربیع معماری» تصویربردار شبکه المیادین محکوم کردند

 • جمعی از اصحاب رسانه با حضور در دفتر شبکه المیادین ضمن ابزار همدردی، جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن «فرح عمر» خبرنگار و «ربیع معماری» تصویربردار شبکه المیادین محکوم کردند

 • جمعی از اصحاب رسانه با حضور در دفتر شبکه المیادین ضمن ابزار همدردی، جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن «فرح عمر» خبرنگار و «ربیع معماری» تصویربردار شبکه المیادین محکوم کردند

 • جمعی از اصحاب رسانه با حضور در دفتر شبکه المیادین ضمن ابزار همدردی، جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن «فرح عمر» خبرنگار و «ربیع معماری» تصویربردار شبکه المیادین محکوم کردند

 • جمعی از اصحاب رسانه با حضور در دفتر شبکه المیادین ضمن ابزار همدردی، جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن «فرح عمر» خبرنگار و «ربیع معماری» تصویربردار شبکه المیادین محکوم کردند

 • جمعی از اصحاب رسانه با حضور در دفتر شبکه المیادین ضمن ابزار همدردی، جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن «فرح عمر» خبرنگار و «ربیع معماری» تصویربردار شبکه المیادین محکوم کردند

 • جمعی از اصحاب رسانه با حضور در دفتر شبکه المیادین ضمن ابزار همدردی، جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن «فرح عمر» خبرنگار و «ربیع معماری» تصویربردار شبکه المیادین محکوم کردند

دکمه بازگشت به بالا